Polityka prywatności korzystania z Portalu Internetowego stylstudio.pl

 I. Definicje 

 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z sieci Internet do zapoznania się z zawartością prezentowaną w Serwisie.
 2. Wydawca Serwisu – to podmiot zarządzający Serwisem i publikujący zawartość w Bazie Artykułów.
 3. Katalog Publikacji – oznacza kompilację treści ułożonych zgodnie z systematyką i metodą Operatora Serwisu, dostępną dla Użytkownika w ograniczonym zakresie za pomocą narzędzi elektronicznych, wymagającą znacznych nakładów inwestycyjnych pod względem jakości i ilości, mających na celu przygotowanie, weryfikację i prezentację zawartości podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001r.
 4. Witryna Internetowa – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem nowystylzycia.pl, zlokalizowaną na serwerze Operatora Serwisu i wyposażoną w narzędzie do wyszukiwania.
 5. Moduł wyszukiwania – to oprogramowanie na stronach serwisu, będące własnością Operatora Serwisu, umożliwiające Użytkownikom szukanie treści w Bazie Artykułów.
 6. Pliki „cookies” – „cookies” to pliki tekstowe, które przechowują informacje komputerowe i są powszechnie wykorzystywane w licznikach, sondach, sklepach internetowych, stronach z logowaniem, reklamach oraz do monitorowania aktywności odwiedzających.

 II. Użytkowanie Serwisu przez Odwiedzającego 

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób całkowicie anonimowy, bez konieczności rejestracji czy udostępniania danych umożliwiających identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a w szczególności w rozumieniu art. 11 tego Rozporządzenia.
 2. Użytkownik jest upoważniony przez Operatora Serwisu do korzystania z Serwisu i przeglądania treści Bazy Artykułów wyłącznie w określonym zakresie, zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad.
 3. W ramach Serwisu Operator bezpłatnie udostępnia Użytkownikom wyłącznie funkcje wyszukiwania i przeglądania treści publikowanych w Serwisie, zakazując Użytkownikowi odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania, kopiowania lub rozpowszechniania tych treści w jakiejkolwiek formie.

 III. Regulacje dotyczące działań Operatora Serwisu 

 1. Prawa do Bazy Artykułów, utworów i znaków towarowych są własnością Operatora Serwisu lub osób trzecich. W przypadku, gdy prawa te przynależą osobom trzecim, Operator Serwisu prezentuje utwory i znaki towarowe zgodnie z zawartymi umowami, takimi jak umowy licencyjne czy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie skutkuje nabyciem jakichkolwiek praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści umieszczonych w Serwisie, które należą do Operatora Serwisu i jej kontrahentów.

 IV. Obowiązki Prawne 

 1. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za złamanie prawa i wszelkie szkody wynikłe z jego działań w Serwisie, szczególnie za naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Odpowiedzialność Operatora Serwisu nie obejmuje działań osób trzecich ani Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 3. Operator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub infekcje wirusowe sprzętu Użytkownika w żadnym przypadku, zwłaszcza w związku z pobieraniem materiałów, plików, tekstów, zdjęć, grafik, dźwięków lub filmów z Serwisu.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego zawieszenia działania Serwisu z powodu modernizacji, przebudowy lub prac konserwatorskich systemu teleinformatycznego, zgodnie z decyzją Operatora Serwisu.
 5.  V. Dane statystyczne
 6. Zastrzegamy sobie prawo Operatora Serwisu do zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu analizy preferencji i oceny zgodności z zasadami korzystania z Serwisu. Dane te nie spełniają kryteriów danych osobowych zgodnie z RODO i nie są objęte ochroną przewidzianą w tych przepisach.

 V. Zasady dotyczące plików „cookies”

 1. Operator Serwisu informuje, że podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają dane informatyczne, takie jak nazwa strony internetowej pochodzenia, czas przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyk oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są przesyłane do serwera Serwisu poprzez przeglądarkę internetową zainstalowaną w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Powiadomienie Operatora Serwisu:
 • Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies” lub informowała Użytkownika o każdym ich zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje na temat możliwości i metod obsługi plików „cookies” są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika Serwisu.
 • ograniczenie wykorzystywania plików „cookies” przez Użytkownika może negatywnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
 1. Reklamodawcy lub partnerzy biznesowi współpracujący z Operatorem Serwisu mogą korzystać z plików „cookies” zainstalowanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 2. Operator Serwisu nie jest w stanie zidentyfikować tożsamości Użytkownika na podstawie zawartości plików „cookies”.
 3. Operator Serwisu posiada wyłączny dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu.

 VI. Zgłoszenia reklamacyjne

 1. Zgłoszenia reklamacyjne związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania odnośnie korzystania z Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@nowystylzycia.pl. W reklamacji prosimy podać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji lub pytania dotyczącego korzystania z Serwisu przez Operatora serwisu nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania, a Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozpatrzenia za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji podanych w treści reklamacji, czas ten może ulec wydłużeniu.

VII. Zapisy końcowe 

 1. Operatorem Serwisu jest wydawca Styl Inspiracji Witold Kaleta ul. Herlinga – Grudzińskiego 66/21, 91 – 498 Łódź, NIP 7261028857.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszych Zasadach przez Użytkownika.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w dowolnym momencie, co zostanie ogłoszone poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie przez Operatora Serwisu.
 4. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszych Zasad mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 5. W rozstrzyganiu sporów wynikających z korzystania z Serwisu, określonego niniejszymi Zasadami, właściwy jest sąd powszechny o miejscu siedziby Operatora Serwisu.
 6. Użytkownicy mają ciągły dostęp do niniejszych Zasad poprzez odsyłacz na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem publikacji w Serwisie.